PASCHA 2021

 28.03.2021

Pascha  2021

/Usmernenie farnosti Čeľovce v súvislosti s COVID 19/

Drahí veriaci, na základe inštrukcií Apoštolského stolca, KBS a Gréckokatolíckej eparchie Košice ohľadom slávenia tohtoročných obradov zverejňujeme nasledovný liturgický program a usmernenia:

  • Kvetná nedeľa: Sv. liturgia bude o 9.00 hod. online z Egreša (na koľko tento rok je gréckokatolícky) za zatvorenými dverami, po nej posvätenie bahniatok(ratolestí). Bahniatka budú následne vyložené na farskom dvore v Čeľovciach, pri chráme v Egreši a pred domom smútku v Plechoticiach) kde si ich počas dňa priebežne môžu jednotliví veriaci zobrať domov, poprípade zobrať susedom alebo známym 
  • Veľký štvrtok: Ráno sv. liturgia Čeľovce, večer budú o 17.00 strasti v Egreši online
  • Veľký piatok: Večiereň s uložením pláščenice bude za zatvorenými dverami o 16.00 online Po skončení obradu bude možnosť ku krátkej osobnej modlitbe jednotlivých veriacich po telefonickom dohovore s kňazom. (Podmienkou vstupu do chrámu je prísne dodržanie všetkých platných epidemiologických opatrení - rúško, odstup od ďalšej osoby, maximálny počet veriacich v chráme v jednom čase je 5.)
  • Veľká sobota: Svätá liturgia bude o 16.00 online a Utiereň vzkriesenia o 20.00 hod. za  zatvorenými dverami, online.
  • Nedeľa Paschy: Sv. liturgia bude o 9.00 za  zatvorenými dverami, online. Po skončení liturgie a zaznení zvonov budem prechádzať  po dedine a požehnávať košíky s veľkonočnými pokrmami. (Jednotliví veriaci nech prichystajú košík k bráničke za prísneho dodržania všetkých platných epidemiologických opatrení - rúško, odstup od ďalšej osoby a pod.)V prípade zmeny Vás  budem informovať.


Sviatosť pokánia: Žiaľ, nie je možné vysluhovať sviatosť obvyklým spôsobom ako tomu bolo doteraz. Avšak máme možnosť obsiahnuť odpustenie hriechov nasledovným spôsobom.

  1. Dokonalá ľútosť - „... Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú do prevádza dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452).“ Možnosť získať odpustenie hriechov formou dokonalej ľútosti a pevného rozhodnutia vyspovedať sa pri najbližšej možnosti je treba komunikovať veriacim, najmä starším (nad 60 rokov), chorým a na nákazu náchylným s tým, že sa vyspovedajú po skončení pandémie.

          Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné, čiže po skončení pandémie.

          Teda máme úprimne oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda: ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem ma ako prvý nekonečne miluje a ja som napriek tomu aj tak páchal hriechy. Veľmi to ľutujem, Pane, odpusť mi. Dokonalú ľútosť si môžeme vzbudzovať aj každý deň. Aj keby kňaz k nám nemohol prísť, a sme nebezpečenstve smrti, dokonalou ľútosťou máme hriechy odpustené!!!

          Ak pandémia pominie je potrebné napriek tejto dokonalej ľútosti hriechy vyznať.

  1. Ak by mal niekto potrebu pristúpiť k sviatosti, nech tak urobí po telefonickom dohodnutí termínu u kňaza.
  2. Spovedanie chorých po telefonickom dohodnutí termínu u kňaza.

Sviatosť EUCHARISTIE: Aj keď momentálne nemáme možnosť pristúpiť k sv.prijímaniu počas sv.liturgie v chráme, Cirkev nám aj skrze povzbudenia sv.otca ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a či rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. (Modlitbu duchovného prijímania nájdete v modlitebnej knižke Modlitby a piesne, str. 80)

Drahí bratia a sestry, v prípade nejasností či duchovných potrieb ma neváhajte kontaktovať na t.č.:           0915 865 363

Želám Vám požehnané sviatky Paschy a vyprosujem veľa zdravia a síl do ďalších dní.         

   o.Marek Kovaľ