POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 7.12.2021

 06.12.2021

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 7.12.2021 /utorok/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia a schválenie programu
4. Prerokovanie rozpočtu na roky 2022-2024
5. VZN o názvoch ulíc
6. Prerokovanie vyhlásených výziev
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >