POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 27.4.2022

 26.04.2022

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 27.4.2022 /streda/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3.  Kontrola uznesenia a schválenie programu
  4.  Prekovanie výziev: kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 Podpora prístupu k pinej vode v prostredí MRK a kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry                                                                                                                                  
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >