POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 27.10.2021

 20.10.2021

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 27.10.2021 /streda/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia a schválenie programu
4. Voľba HK obce
5. Návrh na zmenu rozpočtu
6. Prerokovanie názvov ulíc
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 >