POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.2.2024

 20.02.2024

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 26.2.2024 /pondelok/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

1.Otvorenie zasadnutie

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia a schválenie programu

4. Kúpna zmluva - predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa - Marcel Matis

5. Plán práce HK na I.polrok 2024

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Návrh uznesenia

9. ZáverZoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >