POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 25.1.2023

 18.01.2023

Obec Egreš, v zastúpení Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 25.1.2023 /streda/ o 18,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:


  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Schválenie programu
  4. Kontrola uznesenia
  5. Schválenie odpredaja časti vodovodu
  6. Rozpočtové opatrenie
  7. Obnova kontokorentu
  8. Plán kontrolnej činnosti HK obce na rok 2023
  9. Rôzne
  10. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >