POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 22.3.2023

 15.03.2023

Obec Egreš, v zastúpení Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 22.3.2023 /streda/ o 18,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:


  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Schválenie programu
  4. Kontrola uznesenia
  5. Prerokovanie kúpy a financovania nehnuteľosti
  6. Rozpočtové opatrenie
  7. Rôzne
  8. Záver


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >