POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 21.2.2022

 17.02.2022

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 21.2.2022 /pondelok/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3.  Kontrola uznesenia a schválenie programu
  4.  Schválenie financovania projektovej dokumentácie
  5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022                                                                                                                                          
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 >