POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 20.6.2023

 15.06.2023

Obec Egreš, v zastúpení Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20.6.2023 o 18,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesenia
 5. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2022
 6. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti súp. č. 24 a priľahlých pozemkov
 7. Prerokovanie žiadosti p. Matisa na odkúpenie obecného majetku
 8. Rozpočtové opatrenie
 9. Rôzne
 10. Záver

  Zoznam článkov:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >