POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 20.6.2022

 15.06.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.6.2022

Obec Egreš, v zastúpení Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20.6.2022 /pondelok/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov (Ing. Daba Hodernarská, Patrik Šimko) zápisnice a navrhovanej komisie (JUDr. Peter Malčický, Imrich Sokoli)

3. Kontrola uznesenia a schválenie programu

4. Prerokovanie výročnej správy 2021

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021

6. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021

7. Správa audítora

8. Rozpočtové opatrenie

9. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OZ a určenie počtu poslancov OZ

10. Určenie pracovného uväzku starostu obce

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh uznesenia

14. Záver


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 >