POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 19.9.2023

 14.09.2023

Obec Egreš, v zastúpení Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 19.9.2023 o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesenia
 5. Správa o vykonaných kontrolách
 6. Plán práce HK na II. polrok 2023
 7. Správa audítora
 8. Rozpočtové opatrenie
 9. Prerokovanie dovybavenia kuchyne v KD
 10. Prerokovanie konania obecných akcií
 11. Rôzne
 12. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >