POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 19.1.2022

 14.01.2022

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 19.1.2022 /streda/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3.  Kontrola uznesenia a schválenie programu
 4.  Program rozvoja obce
 5. Rozpočtové opatrenie 6/2021
 6. Obnova kontokorentu
 7. Plán práce HK na prvý polrok 2022                                                                                                                                            
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 >