POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 14.12.2022

 09.12.2022

Obec Egreš, v zastúpení Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 14.12.2022 /streda/ o 18,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.

Navrhovaný program zasadnutia OZ:


 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesenia
 5. Rozpočet na rok 2023
 6. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na TKO
 7. Návrh VVS na vysporiadanie časti vodovodu
 8. Zásady odmeňovania poslancov
 9. Voľba predsedov komisií OZ
 10. Rozpočtové opatrenie
 11. Rôzne
 12. Záver


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >