POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.9.2022

 08.09.2022

OZ č. 05/2022

Program zasadnutia OZ v Egreši dňa 12.09.2022

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Schválenie programu
  4. Kontrola uznesenia
  5. Prerokovanie plánu práce HK na II. polrok 2022
  6. Prerokovanie návrhu VVS na vysporiadanie časti vodovodu
  7. Rôzne
  8. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 >