používanie palivových spotrebičov - info

 22.11.2022

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov -info

Vykurovacie obdobie je sprevádyné zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj ich nesprávnej obsluhy, preto je potrebné prervádykovať spotrebiče v zmysle požiadaviek na prevádzkovanie spotrebiča.

Komín na ktorý je pripojený palivový potrebič z celkovým tepelným výkonom do 50kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný:

- raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

- raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené elektrospotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

- raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Komín na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

- ak ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov

- ak ide o spotrebič na tuhé palivo, alebo spotrebič na kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace

Na vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komína musí mať ten, kto predmetnú kontrolu vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia, resp. kontrolu môže vykonať prestredníctvom osoby odborne spôsobilej (kominár alebo revízny technik).


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >