Nahlásenie zmien pre výmer daní na rok 2024

 04.01.2024


Nahlásenie zmien pre výmer daní na rok 2024

Týmto Vám oznamujeme, aby ste do konca januára 2024 písomne na predpísanom tlačive nahlásili každú zmenu (vznik, zmenu aj zánik daňovej povinnosti) pre určenie výmeru dane na rok 2024.

Jedná sa o daň z pozemkov, daň zo stavieb, psa a TKO.

V prípade nenahlásenia zmeny Vám bude daň
vyrátaná na základe informácií z predchádzajúceho obdobia.

(tlačivo je dostupné na obecnej webowej stránke v sekcii Tlačivá alebo na stránke MF SR na odkaze https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/)


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >